فرآیند ترخیص بیماران
1 - صدور دستور ترخیص توسط پزشک
2 - چک کردن پرونده (خدمات انجام شده برای بیمار ) و اعلام ترخیص بیمار توسط منشی بخش
3 - مراجعه همراه بیمار به واحد حسابداری ترخیص با همراه داشتنن کپی صفحه اول دفترچه بیمه و آوردن فرم تائیدیه بیمه
4 - انجام محاسبات پرونده توسط کارشناس ترخیص
5 - تسویه حساب
6 - صدور مجوز ترخیص بیماران توسط حسابداری ترخیص