فرآیند دریافت ضمانتنامه بانکی (گواهی کسر از حقوق)فرآیند دریافت ضمانتنامه بانکی (گواهی کسر از حقوق) به شرح ذیل می باشد :1 - مراجعه به 
آقای نقدی مستقر در واحد حسابداری پرسنلی
2 - دریافت و تکمیل فرم ضمانت نامه 
3 - تحویل فرم تکمیل شده توسط شخص متقاضی به
بایگانی امور مالی
4 - مراجعه مجدد به
آقای نقدی یک روز پس از تحویل فرم
5 - دریافت ضمانتنامه صادر شده و مراجعه به 
آقای نجفی جهت تائید و امضا
6 - مراجعه به
مدیریت و یا معاونت امور مالی
جهت تائید و امضا
7 - مراجعه وام گیرنده به خانم الهامی مستقر در 
دبیرخانه امور مالی به همراه ضامن و دریافت تامه شماره شده به همراه مهر و امضا
8 - پیگیری ضامن و یا وام گیرنده در خصوص جوابیه استعلام بانکی با مراجعه حضوری به
آقای نقدی در واحد حسابداری پرسنلی